Top
Image Alt

Regulaminy konkursów

Regulaminy konkursów

REGULAMINY KONKURSÓW

REGULAMIN KONKURSU
SunewMed+ Opener

 • § 1
  DEFINICJE

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu użyto niżej wskazanych pojęć lub zwrotów, nadaje im się następujące znaczenie:

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Konkursu określający zasady i warunki udziału w Konkursie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników;

Organizator – oznacza organizatora Konkursu, tj. SunewMed+ Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, adres: ul. Przemysłowa 16, 62-023 Żerniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740017, numer NIP 7773328025, REGON 380793842.

Serwis Instagram – oznacza internetowy serwis społecznościowy pod domeną https://www.instagram.com, tj. Instagram;

Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą „SunewMed+” prowadzony przez Organizatora na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

Uczestnik – oznacza osobę, która zgodnie z Regulaminem spełnia warunki uprawniające ją do udziału w Konkursie i dokonała skutecznego przystąpienia do Konkursu;

Post Konkursowy – materiał konkursowy zamieszczony przez Uczestnika konkursu w Serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/.

 • § 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest SunewMed+ Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, adres: ul. Przemysłowa 16, 62-023 Żerniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740017, numer NIP 7773328025, REGON 380793842.
 2. Celem przeprowadzenia Konkursu jest promocja produktów oferowanych przez Organizatora.
 3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzony w Serwisie Instagram na stronie „SunewMed+” pod adresem https://www.instagram.com/sunew_med/ z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie Instagram, tj. możliwością dodawania przez użytkowników materiałów wideo na swoim stories, feedzie lub reels.
 4. Konkurs rozpocznie się dnia 03.06.2024 czasu polskiego i trwa do 16.06.2024 do godziny 23:59 czasu polskiego. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
 5. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 17.06.2024 roku na relacji na platformie Instagram na profilu marki sunew_med.
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, sponsorowany, przeprowadzany przez Serwis Instagram ani z nim związany.
 7. Serwis Instagram udostępnia wyłącznie infrastrukturę techniczną, za pomocą której możliwa jest organizacja Konkursu przez Organizatora.
 8. Uczestnik, przystępując do Konkursu, jednocześnie wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z udziałem w Konkursie.
 9. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom spełniającym wszystkie warunki
  określone w treści Regulaminu.
 • § 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca wszystkie poniżej wskazane
  warunki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu:
  a. jest osobą pełnoletnią;
  b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c. ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  d. posiada konto w Serwisie Instagram zgodnie z zasadami tego serwisu w czasie trwania Konkursu;
  e. zapoznała się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu i zaakceptowała jego treść.
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać osoby fizyczne, które:
  a. są pracownikami, współpracownikami lub członkami organów zarządzających Organizatora lub Zleceniodawcy;
  b. są członkami komisji konkursowej, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu;
  c. są osobami najbliższymi osób fizycznych, o których mowa w § 3 ust. 3 a.-b. Regulaminu, tj. ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 4. Przystępując do Konkursu, należy spełnić następujące warunki techniczne:
  a. posiadać aktywny dostęp do sieci Internet,
  b. posiadać dostęp do komputera lub innego rodzaju urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet.
 • § 4

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na dodaniu przez uczestnika festiwalowej stylizacji lub make-up’u 
 2. dodaniu przez Uczestnika w okresie trwania Konkursu postu lub relacji z festiwalową stylizacją lub make-up’em.
 3. oznaczenie postu lub relacji hashtagiem #sunewopener oraz znacznika marki @sunew_med
 4. Uczestnik może dodać w czasie trwania Konkursu tylko jeden Komentarz Konkursowy.
 5. Komentarz Konkursowy nie może zawierać treści:
  a. sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa;
  b. sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, normami społecznymi;
  c. które naruszałyby interes publiczny;
  d. które naruszałyby w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich;
  e. które naruszałyby interes Organizatora lub Zleceniodawcy.
 6. Uczestnicy, którzy dodali komentarze zawierające treści, o których mowa w § 4 ust. 4 a.-
  a. Regulaminu lub po upływie trwania Konkursu, o czym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, zostaną wykluczeni z Konkursu.
 7. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła komisję konkursową składającą się z 3 członków.
 • § 5

NAGRODY

 1. Dla każdego z 3 zwycięzców, którzy spełnili zasady konkursu są przewidziane nagrody od SunewMed+: 

1 miejsce: Weekendowe bilety na Openera oraz zestaw kosmetyków od SunewMed+  

 1. Zestaw kosmetyków od SunewMed+ 
 2. Zestaw kosmetyków od SunewMed+  

(dalej: „Nagroda”).

 1. Do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej równowartość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, z przeznaczeniem na pokrycie ww. podatku. Laureatom nie będzie przysługiwać prawo do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej, lecz zostanie ona przekazana przez Organizatora jako płatnika na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego.
 2. Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia dodania przez Użytkownika konkursu materiału konkursowego, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, potwierdzi Użytkownikowi spełnienie warunków w formie wiadomości prywatnej skierowanej z Fanpage’a o zdobyciu przez nich Nagrody.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, Laureaci powinni wysłać do Organizatora na Fanpage’u wiadomość zwrotną (prywatną) zawierającą dane, w oparciu, o które Nagroda zostanie Laureatom przesłana, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) oraz nr telefonu z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 Regulaminu.
 4. Nagroda zostanie przesłana do Laureatów przesyłką pocztową bądź kurierską w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora od Laureatów wiadomości zwrotnej (prywatnej) na profilu Instagram zawierającej wszystkie dane wskazane w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 5. Prawa do Nagrody nie można przenieść na inne osoby ani podmioty.
 6. Organizator zastrzega, że Nagrody będą wysłane wyłącznie w obrębie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Laureatom nie przysługuje roszczenie o wypłatę Nagrody w ekwiwalencie pieniężnym, jak również roszczenie o zamianę Nagrody na inną rzecz czy nagrodę.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Laureatów niewłaściwych lub niepełnych danych niezbędnych do przesłania Nagrody, wskazanych w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 9. W przypadku niewskazania przez Uczestnika danych, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, Nagroda pozostanie do osobistego odbioru przez Laureatów w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 • § 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Konkursu.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu.
 3. Reklamacje można składać w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie jej do Organizatora w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora.
  4. Zaleca się, aby Uczestnik, składając do Organizatora reklamację, wskazał w szczególności swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, powody reklamacji, opis zdarzenia, w tym jego daty, żądania i inne informacje istotne z punktu widzenia zgłaszanej reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
  5. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania, oraz niezwłocznie poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia z uwzględnieniem formy, w jakiej została ona zgłoszona.
  6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • § 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAW AUTORSKICH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zebranych w trakcie trwania Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników, jak i dorobek autorski w postaci odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, opublikowane przez uczestnika jako Post Konkursowy, przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydawania Nagród i kontaktowania się z Uczestnikami, opublikowania w poście na Fanpage’u imion i nazwisk Laureatów, rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Uczestników oraz rozliczeń podatkowych, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t.), a także w celu promocji produktów i akcji
  marketingowych Zleceniodawcy w Polsce.
 3. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na używanie udostępnionego materiału konkursowego na wszelkich polach eksploatacji w Polsce i poza jej granicami oraz zobowiązane są do nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do swojej pracy konkursowej.
 4. Zakres przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto), a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3-4 Regulaminu, także adres e-mail.
 5. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne.
 6. Uczestnik, przekazując Organizatorowi po przystąpieniu do Konkursu swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu wskazanym w § 7 ust. 2 Regulaminu w zakresie określonym w § 7 ust. 3 Regulaminu.
 7. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu oraz podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek wzięcia udziału w Konkursie oraz doręczenia Nagrody Uczestnikowi będącego Laureatem.
 8. Uczestnik w każdym czasie ma prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, do żądania ich niezwłocznego poprawienia, uzupełnienia lub zmiany, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy kierować do Organizatora na Fanpage’u prowadzonym w serwisie Instagram lub pocztę elektroniczną poprzez adres e-mail: [email protected], lub w formie pisemnej, kierując oświadczenie na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 9. Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu, jednakże będzie to jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  11. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną niezwłocznie zniszczone przez Organizatora i nie będą one przetwarzane lub przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
  12. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na profilu Instagram w poście, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, jego imienia i nazwiska oraz treści dodanego Posta Konkursowego w przypadku wyłonienia go przez komisję konkursową jako Laureata.
 • § 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie: sunew.pl oraz w siedzibie Organizatora.
  2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści Regulaminu.
  3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków określonych w treści Regulaminu.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu Instagram, na której prowadzony jest Konkurs, jeżeli ich przyczyna leży po stronie Uczestnika.
  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
  6. Warunki przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Konkursu mają charakter jedynie informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs SunewMed+ #KomuWdrogeTemuPlatki”

§ 1

DEFINICJE

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu użyto niżej wskazanych pojęć lub zwrotów, nadaje im się następujące znaczenie: 

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Konkursu określający zasady i warunki udziału w Konkursie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników;

Organizator oznacza organizatora Konkursu, tj. SunewMed+ Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, adres: ul. Przemysłowa 16, 62-023 Żerniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740017, numer NIP 7773328025, REGON 380793842, reprezentowaną przez:

Serwis Instagram oznacza internetowy serwis społecznościowy pod domeną https://www.instagram.com, tj. Instagram;

Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Konkurs SunewMed+ #KomuWdrogeTemuPlatki” prowadzony przez Organizatora na zasadach i warunkach określonych w  Regulaminie. 

Uczestnik – oznacza osobę, która zgodnie z Regulaminem spełnia warunki uprawniające ją do udziału w Konkursie i dokonała skutecznego przystąpienia do Konkursu; 

Post Konkursowy materiał konkursowy zamieszczony przez Uczestnika konkursu w Serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu jest SunewMed+ Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, adres: ul. Przemysłowa 16, 62-023 Żerniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740017, numer NIP 7773328025, REGON 380793842.
 2. Celem przeprowadzenia Konkursu jest promocja produktów oferowanych przez Zleceniodawcę.
 3.   Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzony w Serwisie Instagram na stronie „SunewMed+” pod adresem https://www.instagram.com/sunew_med/ z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie Instagram, tj. możliwością dodawania przez użytkowników materiałów na swoim stories, feedzie lub reels.
 4. Konkurs rozpocznie się dnia 1.09.2022 o godzinie 12.00 czasu polskiego i trwa cyklicznie przez rok tj. 1.09.2023. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
 5.   Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, sponsorowany, przeprowadzany przez Serwis Instagram ani z nim związany.
 6.   Serwis Instagram udostępnia wyłącznie infrastrukturę techniczną, za pomocą której możliwa jest organizacja Konkursu przez Organizatora.
 7. Uczestnik, przystępując do Konkursu, jednocześnie wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z udziałem w Konkursie.
 8. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom spełniającym wszystkie warunki określone w treści Regulaminu.

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1.     Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca wszystkie poniżej wskazane warunki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu:
 3.     jest osobą pełnoletnią;
 4.     posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5.       ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6.   posiada konto w Serwisie Instagram zgodnie z zasadami tego serwisu w czasie trwania Konkursu;
 7. zapoznała się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu i zaakceptowała jego treść.
 8.     Udziału w Konkursie nie mogą brać osoby fizyczne, które:
 1. są pracownikami, współpracownikami lub członkami organów zarządzających Organizatora lub Zleceniodawcy;
 1. są członkami komisji konkursowej, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu;
 2.   są osobami najbliższymi osób fizycznych, o których mowa w § 3 ust. 3 a.-b. Regulaminu, tj. ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 3.     Przystępując do Konkursu, należy spełnić następujące warunki techniczne:
 4.     posiadać aktywny dostęp do sieci Internet,
 5. posiadać dostęp do komputera lub innego rodzaju urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet.

§ 4

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na dodaniu przez Uczestnika w okresie trwania Konkursu na Fanpage’u prowadzonym w Serwisie Instagram autorskiego materiału na stories, reels lub posta na swojej tablicy na Instagramie oraz oznaczenie w materiale @sunew_med i dodanie hasztagu #KomuWdrogeTemuPlatki. Materiał musi być autorski (dalej: „Post Konkursowy”). Muzyka, ścieżka dźwiękowa do materiału również musi być autorska. 
 2. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą dodania Postu Konkursowego w sposób określony w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 3. Uczestnik może dodać w czasie trwania Konkursu wiele Postów Konkursowych.
 4.     Post Konkursowy  nie może zawierać treści:
 5.     sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa;
 6.   sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, normami społecznymi;
 7.       które naruszałyby interes publiczny;
 8.     które naruszałyby w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich;
 9.     które naruszałyby interes Organizatora lub  Zleceniodawcy.
 10.   Uczestnicy, którzy dodali posty zawierające treści, o których mowa w § 4 ust. 4 a.-e. Regulaminu lub po upływie trwania Konkursu, o czym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, zostaną wykluczeni z Konkursu.
 11.   W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła komisję konkursową składającą się z 3 członków wskazanych przez Organizatora.
 12. Komisja konkursowa ogłosi trzech zwycięzców, którzy dodali najciekawsze Posty Konkursowe, raz w miesiącu spośród Uczestników, którzy wzięli udział w konkursie w danym miesiącu kalendarzowym (dalej: „Laureat”).

  Dodatkowo komisja konkursowa ogłosi jednego zwycięzcę, raz na kwartał kalendarzowy spośród ubiegłych Laureatów miesięcznych w danym kwartale (dalej: „Laureat”). 

Dodatkowo, komisja konkursowa ogłosi jednego zwycięzcę, raz na rok w czasie przebiegu konkursu, spośród ubiegłych Laureatów kwartalnych. (dalej: „Laureat”) 

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po wyłonieniu Laureatów, w każdą ostatnią środę miesiąca poprzez opublikowanie na stories na Fanpage’u prowadzonym w Serwisie Instagram listy zawierającej nicki używane na Instagramie.

§ 5

NAGRODY

 

 1. Dla Laureatów danego miesiąca przewidziana jest nagroda w formie zestawu kosmetyków SunewMed+ o wartości 150 zł. Dla Laureata kwartału zestaw kosmetyków SunewMed+ o wartości 500 zł, a dla Laureata roku zestaw kosmetyków o wartości 1000 zł (dalej: „Nagroda”). 
 2. Do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej równowartość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, z przeznaczeniem na pokrycie ww. podatku. Laureatom nie będzie przysługiwać prawo do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej, lecz zostanie ona przekazana przez Organizatora jako płatnika na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. Organizator w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, powiadomi Laureatów w formie wiadomości prywatnej skierowanej z Fanpage’a o zdobyciu przez nich Nagrody.
 4. W terminie 15 od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, Laureaci powinni wysłać do Organizatora na Fanpage’u wiadomość zwrotną (prywatną) zawierającą dane, w oparciu, o które Nagroda zostanie Laureatom przesłana, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto), z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 Regulaminu.
 5. Nagroda zostanie przesłana do Laureata przesyłką pocztową bądź kurierską w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora od Laureatów wiadomości zwrotnej (prywatnej) na Fanpage’u zawierającej wszystkie dane wskazane w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 6.     Prawa do Nagrody nie można przenieść na inne osoby ani podmioty.
 7. Organizator zastrzega, że Nagrody będą wysłane wyłącznie w obrębie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Laureatom nie przysługuje roszczenie o wypłatę Nagrody w ekwiwalencie pieniężnym, jak również roszczenie o zamianę Nagrody na inną rzecz czy nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Laureatów niewłaściwych lub niepełnych danych niezbędnych do przesłania Nagrody, wskazanych w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 10. W przypadku niewskazania przez Uczestnika danych, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, Nagroda pozostanie do osobistego odbioru przez Laureatów w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu.

§ 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1.     Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Konkursu.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu.
 3.     Reklamacje można składać w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie jej do Organizatora w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora.
 4.   Zaleca się, aby Uczestnik, składając do Organizatora reklamację, wskazał w szczególności swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, powody reklamacji, opis zdarzenia, w tym jego daty, żądania i inne informacje istotne z punktu widzenia zgłaszanej reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
 5.   Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania, oraz niezwłocznie poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia z uwzględnieniem formy, w jakiej została ona zgłoszona.
 6.   Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAW AUTORSKICH

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zebranych w trakcie trwania Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników, jak i dorobek autorski w postaci odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, opublikowane przez uczestnika jako Post Konkursowy, przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydawania Nagród i kontaktowania się z Uczestnikami, opublikowania w poście na Fanpage’u imion i nazwisk Laureatów, rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Uczestników oraz rozliczeń podatkowych, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t.), a także w celu promocji produktów i akcji marketingowych Zleceniodawcy w Polsce.
 3. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na używanie przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe na wszelkich polach eksploatacji w Polsce i poza jej granicami oraz zobowiązane są do nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do swojej pracy konkursowej.
 4. Zakres przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto), a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3-4 Regulaminu, także adres e-mail. 
 5. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne.
 6. Uczestnik, przekazując Organizatorowi po przystąpieniu do Konkursu swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu wskazanym w § 7 ust. 2 Regulaminu w zakresie określonym w § 7 ust. 3 Regulaminu.
 7. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu oraz podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek wzięcia udziału w Konkursie oraz doręczenia Nagrody Uczestnikowi będącego Laureatem.
 8. Uczestnik w każdym czasie ma prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, do żądania ich niezwłocznego poprawienia, uzupełnienia lub zmiany, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy kierować do Organizatora na Fanpage’u prowadzonym w Serwisie Instagram lub pocztę elektroniczną poprzez adres e-mail: [email protected], lub w formie pisemnej, kierując oświadczenie na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 9. Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu, jednakże będzie to jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 11. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną niezwłocznie zniszczone przez Organizatora i nie będą one przetwarzane lub przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
 12. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na Fanpage’u w poście, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, jego imienia i nazwiska oraz treści dodanego Posta Konkursowego w przypadku wyłonienia go przez komisję konkursową jako Laureata.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.   Regulamin jest dostępny na Fanpage’u w Serwisie Instagram oraz w siedzibie Organizatora.
 2.   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści Regulaminu.
 3.   Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków określonych w treści Regulaminu.
 4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu Instagram, na której prowadzony jest Konkurs, jeżeli ich przyczyna leży po stronie Uczestnika.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Warunki przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Konkursu mają charakter jedynie informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

 

Konkursy –  obowiązek informacyjny:

Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (zwanym dalej: RODO”).

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest SUNEWMED+ sp. z o. o.
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000740017, REGON: 380793842, NIP: 7773328025, z siedzibą w Żernikach (62-023 Żerniki), ul.
Przemysłowa 16,

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej,
adres e-mail: [email protected],

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu oraz w celu archiwizacji danych po
jego zakończeniu, zawsze w oparciu o przepisy prawa, w tym kodeks cywilny oraz inne ustawy
szczegółowe.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

5. Podstawą prawną przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (RODO)

6. Dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń,
do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z podatku, przez
czas konieczny ze względu na realizację konkursu przez Administratora Danych oraz czas
określony w odrębnych przepisach prawa.

7. Odbiorcami danych będą podmioty posiadające prawo dostępu do danych na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych w zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań spoczywających na Administratorze Danych.

8. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, poprawiania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

9. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

10. Dane nie będą poddane profilowaniu i przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.

11. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG) jeśli ma tam siedzibę
usługodawca Administratora Danych. Przekazanie danych odbywa się w oparciu o klauzule
umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.


12. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, ale tylko gdy upoważniają ich do tego
obowiązujące przepisy. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia Administratora
Danych Osobowych z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.

Reset Password