Top
Image Alt

Regulaminy konkursów

Regulaminy konkursów

REGULAMIN KONKURSU
„Dzień Mamy”

§ 1
DEFINICJE

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu użyto niżej wskazanych pojęć lub zwrotów, nadaje im się następujące znaczenie:

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Konkursu określający zasady i warunki udziału w Konkursie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników;

Organizator – oznacza organizatora Konkursu, tj. SunewMed+ Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, adres: ul. Przemysłowa 16, 62-023 Żerniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740017, numer NIP 7773328025, REGON 380793842.

Serwis Instagram – oznacza internetowy serwis społecznościowy pod domeną https://www.instagram.com, tj. Instagram;

Konkurs – oznacza konkurs pod nazwą „Dzień Kobiet” prowadzony przez Organizatora nanzasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

Uczestnik – oznacza osobę, która zgodnie z Regulaminem spełnia warunki uprawniające ją do udziału w Konkursie i dokonała skutecznego przystąpienia do Konkursu;

Post Konkursowy – materiał konkursowy zamieszczony przez Uczestnika konkursu w Serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest SunewMed+ Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, adres: ul. Przemysłowa 16, 62-023 Żerniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740017, numer NIP 7773328025, REGON 380793842.

2. Celem przeprowadzenia Konkursu jest promocja produktów oferowanych przez Organizatora.

3. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzony w Serwisie Instagram na stronie „SunewMed+” pod adresem https://www.instagram.com/sunew_med/ z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie Instagram, tj. możliwością dodawania przez użytkowników materiałów wideo na swoim stories, feedzie lub reels.

4. Konkurs rozpocznie się dnia 20.05.2023 o godzinie 9.00 czasu polskiego i trwa do 25.05.2023. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, sponsorowany, przeprowadzany przez Serwis Instagram ani z nim związany.

6. Serwis Instagram udostępnia wyłącznie infrastrukturę techniczną, za pomocą której możliwa jest organizacja Konkursu przez Organizatora.

7. Uczestnik, przystępując do Konkursu, jednocześnie wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z udziałem w Konkursie.

8. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom spełniającym wszystkie warunki
określone w treści Regulaminu.

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca wszystkie poniżej wskazane
warunki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu:
a. jest osobą pełnoletnią;
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c. ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d. posiada konto w Serwisie Instagram zgodnie z zasadami tego serwisu w czasie trwania Konkursu;
e. zapoznała się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu i zaakceptowała jego treść.

3. Udziału w Konkursie nie mogą brać osoby fizyczne, które:
a. są pracownikami, współpracownikami lub członkami organów zarządzających Organizatora lub Zleceniodawcy;
b. są członkami komisji konkursowej, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu;
c. są osobami najbliższymi osób fizycznych, o których mowa w § 3 ust. 3 a.-b. Regulaminu, tj. ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

4. Przystępując do Konkursu, należy spełnić następujące warunki techniczne:
a. posiadać aktywny dostęp do sieci Internet,
b. posiadać dostęp do komputera lub innego rodzaju urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet.

§ 4

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs polega na dodaniu przez Uczestnika w okresie trwania Konkursu na profil prowadzonym w Serwisie Instagram autorskiego postu, reelsa lub stories ze wspólną pielęgnacją wraz z członkiem rodziny wraz z oznaczeniem profili @sunew_med i @bartekjanusz888 oraz dodaniem #sunewdzienmamy;

3. Uczestnik może dodać w czasie trwania Konkursu wiele Komentarzy Konkursowych.

4. Komentarz Konkursowy nie może zawierać treści:
a. sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa;
b. sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, normami społecznymi;
c. które naruszałyby interes publiczny;
d. które naruszałyby w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich;
e. które naruszałyby interes Organizatora lub Zleceniodawcy.

5. Uczestnicy, którzy dodali komentarze zawierające treści, o których mowa w § 4 ust. 4 a.-
a. Regulaminu lub po upływie trwania Konkursu, o czym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, zostaną wykluczeni z Konkursu.

6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła
komisję konkursową składającą się z 3 członków.

§ 5

NAGRODY

1. Dla zwycięzcy, który spełnił zasady konkursu przewidziana jest nagroda w formie pielęgnacji, koloryzacji i strzyżenia w wysokości 450 zł brutto oraz zestawu kosmetyków SunewMed+ o wartości 1144,99 zł brutto. (dalej: „Nagroda”).

2. Do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej równowartość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, z przeznaczeniem na pokrycie ww. podatku. Laureatom nie będzie przysługiwać prawo do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej, lecz zostanie ona przekazana przez Organizatora jako płatnika na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego.

3. Organizator w terminie 5 dni roboczych od dnia dodania przez Użytkownika konkursu materiału konkursowego, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, potwierdzi Użytkownikowi spełnienie warunków w formie wiadomości prywatnej skierowanej z Fanpage’a o zdobyciu przez nich Nagrody.

4. W terminie 15 od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, Laureaci powinni wysłać do Organizatora na Fanpage’u wiadomość zwrotną (prywatną) zawierającą dane, w oparciu, o które Nagroda zostanie Laureatom przesłana, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto) oraz nr telefonu z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 Regulaminu.

5. Nagroda zostanie przesłana do Laureata przesyłką pocztową bądź kurierską w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora od Laureatów wiadomości zwrotnej (prywatnej) na profilu Instagram zawierającej wszystkie dane wskazane w § 5 ust. 4 Regulaminu.

6. Prawa do Nagrody nie można przenieść na inne osoby ani podmioty.

7. Organizator zastrzega, że Nagrody będą wysłane wyłącznie w obrębie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Laureatom nie przysługuje roszczenie o wypłatę Nagrody w ekwiwalencie pieniężnym, jak również roszczenie o zamianę Nagrody na inną rzecz czy nagrodę.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Laureatów niewłaściwych lub niepełnych danych niezbędnych do przesłania Nagrody, wskazanych w § 5 ust. 4 Regulaminu.

10. W przypadku niewskazania przez Uczestnika danych, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, Nagroda pozostanie do osobistego odbioru przez Laureatów w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu.

§ 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Konkursu.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu.

3. Reklamacje można składać w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie jej do Organizatora w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: adrianna@sunew.pl lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora.
4. Zaleca się, aby Uczestnik, składając do Organizatora reklamację, wskazał w szczególności swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, powody reklamacji, opis zdarzenia, w tym jego daty, żądania i inne informacje istotne z punktu widzenia zgłaszanej reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
5. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania, oraz niezwłocznie poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia z uwzględnieniem formy, w jakiej została ona zgłoszona.
6. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAW AUTORSKICH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników zebranych w trakcie trwania Konkursu jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników, jak i dorobek autorski w postaci odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, opublikowane przez uczestnika jako Post Konkursowy, przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydawania Nagród i kontaktowania się z Uczestnikami, opublikowania w poście na Fanpage’u imion i nazwisk Laureatów, rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Uczestników oraz rozliczeń podatkowych, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t.), a także w celu promocji produktów i akcji
marketingowych Zleceniodawcy w Polsce.

3. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na używanie udostępnionego materiału konkursowego na wszelkich polach eksploatacji w Polsce i poza jej granicami oraz zobowiązane są do nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do swojej pracy konkursowej.

4. Zakres przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto), a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3-4 Regulaminu, także adres e-mail.

5. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne.

6. Uczestnik, przekazując Organizatorowi po przystąpieniu do Konkursu swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu wskazanym w § 7 ust. 2 Regulaminu w zakresie określonym w § 7 ust. 3 Regulaminu.

7. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu oraz podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek wzięcia udziału w Konkursie oraz doręczenia Nagrody Uczestnikowi będącego Laureatem.

8. Uczestnik w każdym czasie ma prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, do żądania ich niezwłocznego poprawienia, uzupełnienia lub zmiany, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy kierować do Organizatora na Fanpage’u prowadzonym w serwisie Instagram lub pocztę elektroniczną poprzez adres e-mail: adrianna@sunew.pl, lub w formie pisemnej, kierując oświadczenie na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.

9. Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu, jednakże będzie to jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
11. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną niezwłocznie zniszczone przez Organizatora i nie będą one przetwarzane lub przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
12. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na profilu Instagram w poście, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, jego imienia i nazwiska oraz treści dodanego Posta Konkursowego w przypadku wyłonienia go przez komisję konkursową jako Laureata.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie: sunew.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści Regulaminu.
3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków określonych w treści Regulaminu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu Instagram, na której prowadzony jest Konkurs, jeżeli ich przyczyna leży po stronie Uczestnika.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
6. Warunki przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Konkursu mają charakter jedynie informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

 

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs SunewMed+ #KomuWdrogeTemuPlatki”

§ 1

DEFINICJE

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu użyto niżej wskazanych pojęć lub zwrotów, nadaje im się następujące znaczenie: 

Regulamin oznacza niniejszy Regulamin Konkursu określający zasady i warunki udziału w Konkursie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników;

Organizator oznacza organizatora Konkursu, tj. SunewMed+ Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, adres: ul. Przemysłowa 16, 62-023 Żerniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740017, numer NIP 7773328025, REGON 380793842, reprezentowaną przez:

Serwis Instagram oznacza internetowy serwis społecznościowy pod domeną https://www.instagram.com, tj. Instagram;

Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Konkurs SunewMed+ #KomuWdrogeTemuPlatki” prowadzony przez Organizatora na zasadach i warunkach określonych w  Regulaminie. 

Uczestnik – oznacza osobę, która zgodnie z Regulaminem spełnia warunki uprawniające ją do udziału w Konkursie i dokonała skutecznego przystąpienia do Konkursu; 

Post Konkursowy materiał konkursowy zamieszczony przez Uczestnika konkursu w Serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu jest SunewMed+ Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach, adres: ul. Przemysłowa 16, 62-023 Żerniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000740017, numer NIP 7773328025, REGON 380793842.
 2. Celem przeprowadzenia Konkursu jest promocja produktów oferowanych przez Zleceniodawcę.
 3.   Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest prowadzony w Serwisie Instagram na stronie „SunewMed+” pod adresem https://www.instagram.com/sunew_med/ z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie Instagram, tj. możliwością dodawania przez użytkowników materiałów na swoim stories, feedzie lub reels.
 4. Konkurs rozpocznie się dnia 1.09.2022 o godzinie 12.00 czasu polskiego i trwa cyklicznie przez rok tj. 1.09.2023. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.
 5.   Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, sponsorowany, przeprowadzany przez Serwis Instagram ani z nim związany.
 6.   Serwis Instagram udostępnia wyłącznie infrastrukturę techniczną, za pomocą której możliwa jest organizacja Konkursu przez Organizatora.
 7. Uczestnik, przystępując do Konkursu, jednocześnie wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z udziałem w Konkursie.
 8. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom spełniającym wszystkie warunki określone w treści Regulaminu.

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1.     Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna spełniająca wszystkie poniżej wskazane warunki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Regulaminu:
 3.     jest osobą pełnoletnią;
 4.     posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 5.       ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6.   posiada konto w Serwisie Instagram zgodnie z zasadami tego serwisu w czasie trwania Konkursu;
 7. zapoznała się z Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu i zaakceptowała jego treść.
 8.     Udziału w Konkursie nie mogą brać osoby fizyczne, które:
 1. są pracownikami, współpracownikami lub członkami organów zarządzających Organizatora lub Zleceniodawcy;
 1. są członkami komisji konkursowej, o której mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu;
 2.   są osobami najbliższymi osób fizycznych, o których mowa w § 3 ust. 3 a.-b. Regulaminu, tj. ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 3.     Przystępując do Konkursu, należy spełnić następujące warunki techniczne:
 4.     posiadać aktywny dostęp do sieci Internet,
 5. posiadać dostęp do komputera lub innego rodzaju urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet.

§ 4

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na dodaniu przez Uczestnika w okresie trwania Konkursu na Fanpage’u prowadzonym w Serwisie Instagram autorskiego materiału na stories, reels lub posta na swojej tablicy na Instagramie oraz oznaczenie w materiale @sunew_med i dodanie hasztagu #KomuWdrogeTemuPlatki. Materiał musi być autorski (dalej: „Post Konkursowy”). Muzyka, ścieżka dźwiękowa do materiału również musi być autorska. 
 2. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą dodania Postu Konkursowego w sposób określony w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 3. Uczestnik może dodać w czasie trwania Konkursu wiele Postów Konkursowych.
 4.     Post Konkursowy  nie może zawierać treści:
 5.     sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa;
 6.   sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, normami społecznymi;
 7.       które naruszałyby interes publiczny;
 8.     które naruszałyby w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich;
 9.     które naruszałyby interes Organizatora lub  Zleceniodawcy.
 10.   Uczestnicy, którzy dodali posty zawierające treści, o których mowa w § 4 ust. 4 a.-e. Regulaminu lub po upływie trwania Konkursu, o czym mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, zostaną wykluczeni z Konkursu.
 11.   W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu Organizator powoła komisję konkursową składającą się z 3 członków wskazanych przez Organizatora.
 12. Komisja konkursowa ogłosi trzech zwycięzców, którzy dodali najciekawsze Posty Konkursowe, raz w miesiącu spośród Uczestników, którzy wzięli udział w konkursie w danym miesiącu kalendarzowym (dalej: „Laureat”).

  Dodatkowo komisja konkursowa ogłosi jednego zwycięzcę, raz na kwartał kalendarzowy spośród ubiegłych Laureatów miesięcznych w danym kwartale (dalej: „Laureat”). 

Dodatkowo, komisja konkursowa ogłosi jednego zwycięzcę, raz na rok w czasie przebiegu konkursu, spośród ubiegłych Laureatów kwartalnych. (dalej: „Laureat”) 

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po wyłonieniu Laureatów, w każdą ostatnią środę miesiąca poprzez opublikowanie na stories na Fanpage’u prowadzonym w Serwisie Instagram listy zawierającej nicki używane na Instagramie.

§ 5

NAGRODY

 

 1. Dla Laureatów danego miesiąca przewidziana jest nagroda w formie zestawu kosmetyków SunewMed+ o wartości 150 zł. Dla Laureata kwartału zestaw kosmetyków SunewMed+ o wartości 500 zł, a dla Laureata roku zestaw kosmetyków o wartości 1000 zł (dalej: „Nagroda”). 
 2. Do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej równowartość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, z przeznaczeniem na pokrycie ww. podatku. Laureatom nie będzie przysługiwać prawo do wypłaty dodatkowej nagrody pieniężnej, lecz zostanie ona przekazana przez Organizatora jako płatnika na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. Organizator w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, powiadomi Laureatów w formie wiadomości prywatnej skierowanej z Fanpage’a o zdobyciu przez nich Nagrody.
 4. W terminie 15 od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, Laureaci powinni wysłać do Organizatora na Fanpage’u wiadomość zwrotną (prywatną) zawierającą dane, w oparciu, o które Nagroda zostanie Laureatom przesłana, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto), z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 Regulaminu.
 5. Nagroda zostanie przesłana do Laureata przesyłką pocztową bądź kurierską w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora od Laureatów wiadomości zwrotnej (prywatnej) na Fanpage’u zawierającej wszystkie dane wskazane w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 6.     Prawa do Nagrody nie można przenieść na inne osoby ani podmioty.
 7. Organizator zastrzega, że Nagrody będą wysłane wyłącznie w obrębie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Laureatom nie przysługuje roszczenie o wypłatę Nagrody w ekwiwalencie pieniężnym, jak również roszczenie o zamianę Nagrody na inną rzecz czy nagrodę.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Laureatów niewłaściwych lub niepełnych danych niezbędnych do przesłania Nagrody, wskazanych w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 10. W przypadku niewskazania przez Uczestnika danych, o których mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu, Nagroda pozostanie do osobistego odbioru przez Laureatów w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu.

 

§ 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1.     Uczestnik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Konkursu.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, o czym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu.
 3.     Reklamacje można składać w dowolnej formie, jednakże w celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego zaleca się złożenie jej do Organizatora w formie pisemnej na adres wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: e.hucko@maciaszczyk.pl lub ustnie do protokołu spisanego w siedzibie Organizatora.
 4.   Zaleca się, aby Uczestnik, składając do Organizatora reklamację, wskazał w szczególności swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, powody reklamacji, opis zdarzenia, w tym jego daty, żądania i inne informacje istotne z punktu widzenia zgłaszanej reklamacji. Wymogi wskazane w zdaniu poprzedzającym mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
 5.   Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej otrzymania, oraz niezwłocznie poinformuje Uczestnika zgłaszającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia z uwzględnieniem formy, w jakiej została ona zgłoszona.
 6.   Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 7

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAW AUTORSKICH

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zebranych w trakcie trwania Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników, jak i dorobek autorski w postaci odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, opublikowane przez uczestnika jako Post Konkursowy, przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wydawania Nagród i kontaktowania się z Uczestnikami, opublikowania w poście na Fanpage’u imion i nazwisk Laureatów, rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez Uczestników oraz rozliczeń podatkowych, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 j.t.), a także w celu promocji produktów i akcji marketingowych Zleceniodawcy w Polsce.
 3. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na używanie przesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe na wszelkich polach eksploatacji w Polsce i poza jej granicami oraz zobowiązane są do nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do swojej pracy konkursowej.
 4. Zakres przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto), a w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3-4 Regulaminu, także adres e-mail. 
 5. Przekazanie przez Uczestnika danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne.
 6. Uczestnik, przekazując Organizatorowi po przystąpieniu do Konkursu swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu wskazanym w § 7 ust. 2 Regulaminu w zakresie określonym w § 7 ust. 3 Regulaminu.
 7. Wyrażenie zgody, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu oraz podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek wzięcia udziału w Konkursie oraz doręczenia Nagrody Uczestnikowi będącego Laureatem.
 8. Uczestnik w każdym czasie ma prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, do żądania ich niezwłocznego poprawienia, uzupełnienia lub zmiany, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych należy kierować do Organizatora na Fanpage’u prowadzonym w Serwisie Instagram lub pocztę elektroniczną poprzez adres e-mail: adrianna@sunew.pl, lub w formie pisemnej, kierując oświadczenie na adres Organizatora wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 9. Uczestnik może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu, jednakże będzie to jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Uczestnika przetwarzanych przez Organizatora, w tym poprzez zapewnienie środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 11. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników zostaną niezwłocznie zniszczone przez Organizatora i nie będą one przetwarzane lub przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
 12. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na Fanpage’u w poście, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, jego imienia i nazwiska oraz treści dodanego Posta Konkursowego w przypadku wyłonienia go przez komisję konkursową jako Laureata.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1.   Regulamin jest dostępny na Fanpage’u w Serwisie Instagram oraz w siedzibie Organizatora.
 2.   Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści Regulaminu.
 3.   Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i warunków określonych w treści Regulaminu.
 4.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu Instagram, na której prowadzony jest Konkurs, jeżeli ich przyczyna leży po stronie Uczestnika.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. Warunki przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące Konkursu mają charakter jedynie informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.

Reset Password

Subscribe to our newsletter

Zamawiam usługę NEWSLETTER i wyrażam zgodę na jej świadczenie zgodnie z REGULAMINEM USŁUGI NEWSLETTER

 

Subscribe to our newsletter

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od Sunewmed+ Sp z o.o. s.k., ul. Rogalińska 4B, 62-023 Kamionki, NIP: 7773354896, REGON: 384678256 zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku o prawie telekomunikacyjnym.”

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe