Top
Image Alt

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

 

§ 1.       Postanowienia wstępne

 1. Administratorem danych osobowych jest Sunewmed+ Sp. z o.o. z siedzibą w Żernikach (62-023), ul. Przemysłowa 16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000740017, posiadająca NIP: 7773328025 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w ustępie powyżej lub drogą e-mailową na adres biuro@sunew.pl
 3. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).
 4. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych osób korzystających bądź reprezentujących podmioty korzystające z usług świadczonych przez Administratora, a także osób odwiedzających sklep internetowy Administratora w domenie sunew.pl lub prowadzone profile społecznościowe (zwanych dalej „Klientami”).
 5. Administrator gromadzi wyłącznie te dane osobowe, które Klienci dobrowolnie przekazują, składając swoje zamówienie, kontaktując się między innymi za pomocą formularza kontaktowego, e-mailem lub telefonicznie.
 6. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Klientów oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Klienci mogą przeglądać strony internetowe w serwisach prowadzonych przez Administratora bez podawania danych osobowych.

 

§ 2.       Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO w celu:
 • nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Klientów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu Administratora);
 • zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczenia usług przez Administratora, w tym dotyczących realizacji zamówień składanych przez Klientów w ramach sklepu internetowego w domenie sunew.pl na warunkach określonych Regulaminem Sklepu internetowego lub realizacji zamówienia usługi newsletter na warunkach określonych Regulaminem usługi newsletter (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, to jest marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze dotyczących obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi);
 • prowadzenia profili społecznościowych i informowania za ich pośrednictwem Klientów o aktywności Administratora, promowaniu i reklamowaniu organizowanych wydarzeń, promowaniu marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako realizacja uzasadnionego interesu Administratora).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niemożność nawiązania relacji handlowej lub zawarcia umowy sprzedaży produktu w ramach sklepu internetowego w domenie sunew.pl.

 

§ 3.       Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
 2. Administrator realizuje prawa Klientów dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
 3. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 4.       Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych
 • prawo sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
 1. Skorzystanie z uprawnień może być realizowane w dowolny sposób, w tym poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego wniosku wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, to jest w szczególności: (1) z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek; (2) jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi). Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 2. Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

§ 5.       Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym dostawcom usług takim jak: podmiotom świadczącym usługi dostawy, podmiotowi zapewniającemu obsługę płatności, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym.

 

§ 6.       Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), także przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa.
 3. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą one przechowywane do czasu jej odwołania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych lub na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 5. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

§ 7.  Pozostałe postanowienia

 1. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Klienta. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Klient może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej.
 3. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

§ 8.  Pliki cookie

 1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Administratora i przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeglądających strony. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze stron. Dane gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 2. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 3. W ramach stron internetowych Administratora stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:
 • niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron prowadzonych przez Administratora, w szczególności uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia;
 • funkcjonalne pliki cookie, pozwalające Administratorowi na analizę w jaki sposób Klient korzysta ze stron internetowych, w tym umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu;
 • reklamowe/biznesowe, pozwalające Administratorowi lepiej oceniać efektywność działań reklamowych i marketingowych. Te ciasteczka pochodzą od partnerów, z których usług korzysta Administrator w celu analizowania i śledzenia odwiedzin stron internetowych oraz efektywności stosowanych reklam. Takie zewnętrzne przetwarzanie będzie podlegało politykom prywatności stosowanym przez partnerów.
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym. Klient przeglądający strony internetowe Administratora może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Korzystanie ze stron prowadzonych przez Administratora, bez zmiany ustawień w zakresie plików cookie, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookie. Klienta zawsze może wycofać zgodę poprzez zmianę ustawień dotyczących plików cookie.
 3. Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych Klient może znaleźć tutaj:
 • w przeglądarce Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 • w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

 • w przeglądarce Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

 • w przeglądarce Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

 • w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 

 

Reset Password

Subscribe to our newsletter

Zamawiam usługę NEWSLETTER i wyrażam zgodę na jej świadczenie zgodnie z REGULAMINEM USŁUGI NEWSLETTER

 

Subscribe to our newsletter

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od Sunewmed+ Sp z o.o. s.k., ul. Rogalińska 4B, 62-023 Kamionki, NIP: 7773354896, REGON: 384678256 zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku o prawie telekomunikacyjnym.”

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe