Top
Image Alt

Regulamin Newsletter

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

Regulamin usługi newsletter

 

§ 1.        Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin usługi newsletter, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia przez Operatora usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”).
 2. Operatorem jest SUNEWMED+ Wochna spółka komandytowa z siedzibą w Żernikach (62-023), ul. Przemysłowa 16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000810137, posiadająca NIP: 7773354896 (zwana dalej „Operatorem”).
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

 

§ 2.        Przedmiot usługi Newsletter

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty Operatora, produktów, w tym nowości, konkursów, akcji promocyjnych, a innych wydarzeń związanych z promocją produktów Operatora.
 2. Użytkownik w celu zamówienia świadczenia usługi Newsletter udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail). Z chwilą potwierdzenia woli otrzymywania usługi Newsletter przez użytkownika dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

§ 3.        Warunki korzystania

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej w domenie sunew.pl w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie potwierdzi swoją wolę przyciskiem „Wyślij”.
 3. Użytkownik korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 4. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora stanowić może naruszenie prawa.

 

§ 4.        Czas trwania usługi Newsletter

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Użytkownik korzystający z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail Operatora biuro@sunew.pl, pocztą tradycyjną na adres Operatora albo poprzez wypisanie się z usługi Newsletter przez kliknięcie linku zawartego w którejkolwiek wiadomości e-mail wysyłanej w związku z realizacją usługi Newsletter.
 4. Operator może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.
 5. Operator ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez użytkownika.
 6. W przypadku chęci ponownego skorzystania z usługi Newsletter wystarczy ponownie się do niej zapisać.

 

§ 5.        Dane osobowe

 1. Operator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy określonej niniejszym Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych) w związku z zamówieniem usługi Newsletter.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi Newsletter.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed rezygnacją.
 6. Operator zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie https://sunew.pl/polityka-prywatnosci/.

 

§ 6.        Postanowienia końcowe

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres poczty elektronicznej (e-mail) biuro@sunew.pl lub pocztą tradycyjną bezpośrednio na adres Operator.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu internetowego (którego treść dostępna jest na stronie https://sunew.pl/polityka-prywatnosci/ oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.

Reset Password